InnerNedChristendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
WiccaKleine advertenties:

De islam.

islam betekent: overgave, aanbieden van vrede.

Meer dan ooit is de islam onderwerp van gesprek. Reden om er op InnerNed, eindelijk, ook eens wat meer aandacht aan te geven. Daarbij zul je zien, dat er naast informatie over de religie islam ook, meer dan bij andere religies, in wordt ingegaan op andere aspecten. Dat komt vooral, omdat in de islam persoonlijke en maatschappelijke aspecten nauw zijn verweven.
Voor een beter begrip voor deze religie en haar gelovigen is het van belang dat te blijven inzien.

De islam is zowel een religie als een leefwijze. Het omvat bijna elk aspect van het leven, van eten en slapen tot werk en spelen. Het is daarmee niet alleen een persoonlijke religie, maar ook een sociale.
Moslims streven ernaar te leven in overeenstemming met de wetten van God. Zo willen willen zij in Zijn nabijheid komen en tijdelijke zaken in deze wereld overstijgen. Met dat doel zijn er voorschriften over bijvoorbeeld bidden, vasten en liefdadigheid.

Moslims hebben de volgende verplichtingen

  • Getuigen dat alleen Allah aanbeden mag worden en dat Mohammed zijn profeet is
  • Vijf keer per dag, op voorgeschreven tijden, in gebed gaan
  • Een deel van het opgespaard geld aan de armen geven
  • In de maand Ramadan vasten: niet eten, drinken, geen intiem contact en geen leugens vertellen of anderen zwart maken
  • Als het enigszins kan een keer in je leven een pelgrimstocht naar Mekka maken

Moslims geloven dat God één is. Ze geloven ook in alle profeten die ook het christendom en de Joodse religie kennen: Adam, Noach, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Josef, Moses, Aaron, Solomon, Elias, Jonah, Johannes de Doper en Jezus.

Moslims kennen daarnaast de profeet Mohammed, die direct van Abraham afstamt door zijn eerste zoon Ishmael

De Qur'an

Het woord koran betekent letterlijk 'dat wat voorgelezen moet worden'. Het is het heilige boek van de Moslims. Er staan verhalen in die Christenen en Joden bekend zullen voorkomen. Het is niet geschreven, maar aan de profeet Mohammed geopenbaard door de Engel Gabriel, in opdracht van God.
Aboe Bakr, de opvolger van Mohammed, heeft opdracht gegeven om alle uitspraken van Mohammed in één boek op te nemen.
Behalve een geloofsboek is de Koran een literair meesterwerk en anders dan andere heilige boeken bestaat het nog helemaal in zijn oorspronkelijke vorm.

De Koran telt 114 hoofdstukken (Soera's), waarbij de langste vooraan en de kortste achteraan zijn opgenomen. Alleen de eerste Soera is kort en prijst God:
'In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige, Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners,de erbarmer, de barmhartige, de heerser op de oordeelsdag. U dienen wij en U vragen wij om hulp. Leid ons op de juiste weg, de weg van hen aan wie U genade geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen.'

Hier vind je een Nederlandse vertaling van de Koran

Naast de Koran is er de Soenna, een boek waarin adviezen van Mohammed zijn opgetekend en dat je kunt beschouwen als een gedetailleerde uitwerking van zaken die in de Koran voorkomen. Soms ook worden in dat boek voorschriften uit de Koran wat verzacht of bijgesteld. De Soenna is dan wel niet het woord van God, maar het heeft wel een grote betekenis, omdat het van de profeet Mohammed afkomstig is.

De tijd staat niet stil en in de loop van de eeuwen kwamen er vraagstukken op waarop de Koran en de Soenna geen goed antwoord konden geven. Die vraagstukken werden dan beslecht door schriftgeleerden. Op die manier is er in de loop van de eeuwen een reeks van voorschriften ontstaan die de samenleving in islamitische landen sterk bepaalt, niet alleen in godsdienstig maar zeker ook in maatschappelijk opzicht. Het rechtssysteem zodat dat in het westen bekend is (zoals in Nederland door middel van het Burgerlijk Wetboek (rechten tussen burgers onderling) en het Wetboek van Strafrecht) wordt in veel islamische landen gevormd door Koran, Soenna en de aanvullingen en uitleggingen uit vele, vele eeuwen.

In sommige landen gaat die ontwikkeling door en worden de regels aangepast aan de nieuwe tijd, maar er zijn ook landen die wat dat betreft veel conservatiever zijn en waarin oude, soms erg wrede gebruiken, nog steeds de basis van het (straf)rechtsysteem vormen.

Elke moslim moet, als hij daartoe in de gelegenheid is, één keer in zijn leven een reis maken naar Mekka, de heilige stad. Deze bedevaart heet de Hadj. De Hadj vindt plaats in het begin van de twaalfde maand van de moslim-kalender en is een herinnering aan de bedevaart die Mohammed in het laatste jaar van zijn leven maakte.
Hier meer over de kalenders in verschillende religies.

Binnenkort meer over:
De vrouw in de islam
De bedevaart naar Mekka
Voeding en vasten in de islam


Meer religies

Christendom
Boeddhisme
Hindoeisme
De Islam
Soefisme
Taoisme
Wicca


. Lees de voorwaarden als je iets wilt overnemen. Disclaimer
Home | Andere layout kiezen | Zoeken